Anëtarët e FSHGJ-së krijohen në një nga format ligjore të parashikuara në ligjin për sportin në fuqi, në Republikën e Shqipërisë. Anëtarët mund të jenë persona juridikë të cilat paraqesin dokumentat themeluese të tyre si dhe dokumentat e tjerë të përcaktuar nga FSHGJ-ja.

Pas regjistrimit në gjykatë si person juridik, shoqëria sportive ose shoqata sportive mund të kërkojnë të drejtën e anëtarësisë pranë FSHGJ-së. Çdo kërkesë për t’u anëtarësuar në FSHGJ duhet të depozitohet me shkrim pranë Komitetit Drejtues të FSHGJ-së. Procedura për marrjen e të drejtës së anëtarit të FSHGJ-së, si dhe kriteret për të fituar këtë të drejtë, përcaktohen në rregulloren për anëtarësim që miratohet nga Komiteti Drejtues. Kriteret dhe dokumentacioni që duhet të depozitojë kandidati për anëtar mund të përcaktohen në rregulloren e brëndshme. Komiteti Drejtues i FSHGJ-së i jep kërkuesit të drejtën e të qënit anëtar provizor i FSHGJ-së, deri në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të radhës.

Asambleja e Përgjithshme e FSHGJ-së vendos mbi anëtarësinë e një anëtari, por ajo nuk mund ta refuzojë atë, për sa kohë kërkesa është në përputhje me Statutin dhe rregulloret e FSHGJ-së. Anëtarët e regjistruar të FSHGJ-së janë të detyruar të kontribuojnë për FSHGJ-në nëpërmjet pagimit të kuotizacioneve të përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme Vjetore

Për t’u anëtarësuar në FSHGJ, secili i interesuar duhet të pranojë Statutin dhe të angazhohet për përmbushjen e qëllimeve të organizatës.

SHOQATA SPORTET AKROBATIKE SHQIPTARE

Kujtim Duni

+355 692122658

Kujtim.Duni@gjimnastika.al

SHOQATA “GJIMNASTIKA”

Vaselin Zako

+355 682577965

Vaselin.Zako@gjimnastika.al

SHOQATA “SKY 07 GYMN”

Artor Kecira

+355 692088042

Artor.Kecira@gjimnastika.al

SHOQATA “MIG GYMN”

Aurela Hoxha

+355 674933123

Aurela.Hoxha@gjimnastika.al

KLUBI SHUMËSPORTËSH PARTIZANI

Ervin Baku

+355 693989411

Ervin.Baku@gjimnastika.al

Eralda Zemanaj

+355 696713518

Eralda.Zemanaj@gjimnastika.al

SHOQATA “XHENI GJIMNASTIK”

Xheni Kozi

+355 696509322

Xheni.Kozi@gjimnastika.al

SHOQATA “TOMORRI OLIMPIK”

Gezim Monopati

+355 692474669

Gezim.Monopati@gjimnastika.al

SHOQATA “JUMP STYLE”

Enik Dhimo

Rovena Dhimo

+355 693743969

Enik.Dhimo@gjimnastika.al

KLUBI SPORTIV “SKENDERBEU”

Izabela Panariti

+355 693351148

Izabela.Panariti@gjimnastika.al