Federata Shqiptare e Gjimnastikës në zbatim të Ligjit Nr.79/2017 “Për Sportin” Kartës Olimpike
si dhe të vet Statutit të saj, mblodhi “Asamblenë e Përgjithshme Vjetore ” më datë 04 Qershor 2022

Kjo Asamble u drejtua nga Presidenti i FSHGJ-së Z.Adriatik Meta.
Në këtë asamble u bë prezantimi i Sekretarit të Përgjithshëm Zj.Eliriana Karaj.

Gjatë kësaj asambleje u vendos;

  • Kalendari Sportiv për Aktivitetet e vitit 2022, sipas Grandit të akorduar dhe Udhëzimit të MAS
  • për shpërndarjen e tij.
  • Ndryshimet Statutore të FSHGJ-së, sipas Ligjit Nr.79/2012 për sportin i ndryshuar me Ligjin Nr.
  • 105/2020 si dhe Udhëzimeve të MAS e MF.
  • Rregulloren e brëndshme të FSHGJ-së, Rregulloren e Etikës dhe Rregulloren e Disiplinës.
  • Ngritjen e një grupi ad-hoc për hartimin e Plan-Veprimit.
  • Lancimin e Web-it të FSHGJ-së.