Komiteti Drejtues është organi drejtues ekzekutiv i FSHGJ-së. Ai përbëhet nga 7 anëtarë me këtë strukturë: Presidenti dhe 6 anëtarë.

Adriatik Meta

President

Adriatik.Meta@gjimnastika.al

Shkarko CV

Leonard Lulaj

Zv/President

Leonard.Lulaj@gjimnastika.al

Shkarko CV

Natasha Dako

Anëtare

Natasha.Dako@gjimnastika.al

Shkarko CV

Benjamin Naku

Anëtarë

Benjamin.Naku@gjimnastika.al

Shkarko CV

Alfred Kola

Anëtarë

Alfred.Kola@gjimnastika.al

Shkarko CV

Enkelejda Olldashi

Anëtare

Enkelejda.Olldashi@gjimnastika.al

Shkarko CV

Komiteti Drejtues ka këto kompetenca:

  1. Menaxhon dhe drejton punët e FSHGJ-së, në përputhje me Statutin dhe siguron zbatimin e tij.
  2. Emëron dhe shkarkon Sekretarin e Përgjithshëm me propozim të Presidentit.
  3. Të përgatisë dhe të mbajë Asamblenë e Përgjithshme të zakonshme dhe të jashtëzakonshme.
  4. Të rishikojë pasqyrën e llogarive dhe të hartojë buxhetet.
  5. Të hartojë raportin për aktivitetet.
  6. Të emërojë, të pezullojë ose të shkarkojë anëtarët e Komisioneve të përhershme ose të përkohshme.
  7. Të hartojë rregulloret dhe t’i paraqesë ato për miratim në Asamblenë e Përgjithshme.
  8. Të propozojë në Asamblenë e Përgjithshme ndryshime statutore apo ndryshime të akteve të tjera të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme.

Në rast të përfundimit të parakohshëm të mandatit të anëtarit të Komitetit Drejtues, Asambleja e përgjithshme duhet të zgjedhë anëtarin pasardhës për të ushtruar funksionet për kohën e mbetur. Vendimet në Komitetin Drejtues merren me shumicë votash të anëtarëve.